Polityka prywatności

Polityka prywatności

zasady zielonapaczka.pl

Polityka prywatności zielonapaczka.pl

Kim jesteśmy?

Firma Zielona Paczka jest serwisem świadczącym usługi kurierskie na terenie UE. Skorzystanie z naszych usług jest możliwe poprzez zlożenie zamówienia na stronie www.zielonapaczka.pl . Zapewniamy Naszym Klientom pełen pakiet usług kurierskich wraz z ubezpieczeniem każdej przesyłki na kwotę 250 euro .
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Dane Osobowe
Administratorem zbioru danych osobowych jest zielona paczka .Zielona Paczka posiada Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Irlandii pod numerem 620602, oraz adres poczty elektronicznej:kontakt@zielonapaczka.pl
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 7 Roseville court, Dublin Road, Bray Co. Wicklow lub email: kontakt@zielonapaczka.pl
Państwa dane osobowe/firmowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i przesyłania informacji marketingowych.
W jaki sposób Zielona Paczka otrzymuje i posiada Państwa dane osobowe .
- Każda osoba (klient) , która chce zlożyć zamówienie w naszym serwisie poprzez strone www.zielonapaczka.pl przekazuje nam swoje dane osobowe, które są niezbędne do wykonania usługi. W tym celu przekazują nam nasi klienci następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko Nadawcy oraz Odbiorcy
- Pełny adres Nadawcy oraz Odbiorcy
- Numer Telefonu Nadawcy i Odbiorcy
- Adres email Nadawcy oraz Odbiorcy
- Klient moze podać dodatkowe dane w postaci pełnej firmy i numeru NIP.

Zielona Paczka przetwarza dane Klienta ponieważ:
- umożliwia to wykonanie usługi przewozu przesyłki
- umożliwia to dokonania płatnosci przez osobę zamawiającą usługę
- w razie jakichkolwiek roszczeń klienta ma on prawo do uzyskania gratyfikacji
- umożliwia to dokonanie rozliczeń podatkowych
- umożliwia to również prowadzenie konkursów oraz promocji dla klientów serwisu

Każde zamówienie jest przez nas odnotowane i zapisane w naszym serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w panelu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa. Dane osobowe, które są przez nas zgromadzone na koncie użytkownika są przetwarzane w ramach autorskiego systemu Administratora. Zawsze masz możliwość dokonania modyfikacji tych danych. Dane Klienta będą przetwarzane, dopóki Klient nie zgłosi żądania usunięcia konta, poza danymi dotyczącymi złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta.
Jeżeli w toku zamówienia, Klient poprosi o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego lub jest to w stosunku do Osoby składającej zamóienie obligatoryjne, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

Obok Usługodawcy w Zielona Paczka występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą ZielonaPaczka.pl, może zawrzeć Umowę Przewozu. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi transportowe, spedycyjne, płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, marketingowe .

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- żądania od Administratora zaprzestania przesyłania informacji marketingowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w firmie zielona paczka. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Usług, w trakcie korzystania z nich oraz w ich Regulaminach.
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Firmy Zielona Paczka
Zleceniobiorca gromadzi w celach technicznych dane IP komputerów, które logują się na serwisie. Dane te nie zawierają informacji mogących zidentyfikować tożsamość użytkownika, gromadzone są wyłącznie w celach technicznych oraz zbierania bardzo ogólnych danych demograficznych o odwiedzających stronę.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać tzw Cookies.