Regulamin

Regulamin

poznaj zasady

Regulamin zielonapaczka.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z usług firmy kurierskiej Zielona Paczka, również za pośrednictwem strony internetowej zielonapaczka.pl

Zielona Paczka
Roseville court Bray
co. Wicklow ,
Ireland
CRO 620602
Reg no 2613605U

Na potrzeby regulaminu ustanawia się określenia:
- Klient - osoba nabywająca usługe za ściśle określoną kwotę.
- Nadawca - osoba (fizyczna lub prawna) zlecająca firmie Zielona Paczka przesłanie przesyłki pod wskazany adres, która otrzymuje potwierdzenie nadania przesyłki
- Odbiorca - osoba (fizyczna lub prawna) uprawniona do odbioru przesyłki, której nazwę bądź nazwisko umieszczono na liście przewozowym jako odbiorcę.
- Cennik - wykaz ściśle ustalonych cen za określone usługi
- Kurier - osoba wyznaczona do dostarczenia pod wskazany adres przesyłki wykonująca część usługi na zasadach umowy i Regulaminu
firmy Zielona Paczka
- Paczka -(Przesyłka) - rzecz przyjęta przez kuriera do przewozu, odpowiednio opakowana w sposób określony w regulaminie. Pod żadnym względem nie można łączyć paczek. Paczka nie może przekraczać wagi 50 kg na trasach międzynarodowych i 30 kg na trasach krajowych. Każda paczka otrzymuje potwierdzenie nadania wraz z numerem identyfikacyjnym paczki.
- Miejsce Dostawy – dokładnie określone w potwierdzeniu nadania adres doręczenia paczki.
- Potwierdzenie Nadania -dokument wydawany przez firmę Zielona Paczka potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy firmą Zielona Paczka a Klientem, mająca na celu potwierdzenie zlecenia usługi oraz przyjęcie paczki do przewozu

2. Zamawianie Uslugi.

- Zielona Paczka wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przez kurierów zewnętrznych (GLS, DPD,DHL,FEDEX ( wybieramy zawsze przewożnika który jest na danym regionie kraju najlepszy pod względem bezpieczeństwa, niezawodności ,ceny ) z którymi ma podpisane stosowne umowy.

- W celu zlecenia usługi konieczna jest rejestracja na stronie internetowej zielonapaczka.pl. Rejestracja jest bezpłatna i równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

- W ramach świadczonej usługi przewozu Zielona Paczka zobowiązuje się do przyjęcia nadanej paczki ze wskazanego adresu od nadawcy wystawienia mu potwierdzenia nadania przesyłki, przewiezienia paczki do Odbiorcy pod wskazany adres dostawy i doręczenie przesylki do rąk własnych Odbiorcy bądź osoby zamieszkującej pod wskazanym adresem.

- Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi bez podania przyczyny, jedynie przed rozpoczęciem usługi, za którą początek rozumie się moment przekazania przesyłki kurierowi.

3. Pakowanie

Każda paczka musi być odpowiednio przygotowana do transportu: kartonowe pudła, taśma, folie bąbelkowe i wypełniacze to podstawowe zabezpieczenia przesyłki. Bryła paczki powinna być jednolita. prosimy użyć różnego rodzaju wypełniaczy, które zamortyzują paczkę w podróży.
Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: 2x szerokość + 2x długość + wysokość = max. 300 cm . W celu całkowitego zapoznania się z terminem prawidłowego pakowania paczki prosimy o klikniecie w link:

https://zielonapaczka.pl/jak-pakowac/

4. Zawarcie umowy oraz jej warunki

Klient zawierający umowę oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez firmę ZielonaPaczka, w którym zawarte są warunki umowy.

Zawarcie umowy WYKONANIA usługI następuję w chwili przyjęcia przez firme zielona paczka przesylki oraz wystawienia Nadawcy dokumentu potwierdzającego nadanie jej.

Kurier odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania zmian określonych w Regulaminie.

5. Przyjmowanie i doręczanie paczek oraz obowiązki Nadawcy.

Osobą upoważnioną do odbioru paczki od Nadawcy jest Kurier wpółpracujący z firmą Zielona Paczka, powołujący się na zlecenie usługi dokonane za pośrednictwem strony internetowej zielonapaczka.pl

Z chwilą przyjęcia paczki do przewozu Kurier wystawia Nadawcy kopię potwierdzenia nadania wraz z podpisami obu stron umowy.
Przesyłka zostanie przyjęta do przemieszczenia i doręczenia wyłącznie wtedy, gdy zostanie odpowiednio zapakowana i zabezpieczona zgodnie z regulaminem.
Dokonując zlecenia Nadawca ma obowiązek przekazać informacje dotyczące :

a) dane Nadawcy zawierające: nazwę firmy lub imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

b) dane Odbiorcy zawierające: nazwę firmy lub imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

c) datę nadania paczki
d) liczbę paczek
e) wymiary oraz wagę nadawanej przesyłki.
f) zawartość poszczególnych paczek

Adres doręczenia paczki musi być umieszczony w widocznym miejscu i opisany w sposób czytelny zarówno dla nadawcy jak i kuriera.

Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki, kiedy stwierdzi ze wyżej wymienione warunki nie są spełnione zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie zielonapaczka.pl co skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy klientem a firmą Zielona Paczka.

6. Kwoty wynagrodzenia za usługi

Szczegółowa wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi świadczone przez firmę Zielona Paczka określone są w cenniku firmy.

Klient ma obowiązek uregulowania należności za usługę w momencie złożenia zamówienia poprzez zaznaczenie metody platności i wplaty na konto firmowe przelewu (poprzez wybranie rodzaju platności) lub na warunkach indywidualnie ustalonych pomiędzy firmą Zielona Paczka a klientem.

Zielona Paczka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku. Klienci są informowani o wszystkich zmianach na stronie zielonapaczka.pl

7. Przedmioty które firma Zielona Paczka nie transportuje:

- wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe lub inne objęte akcyzą w kraju docelowym
- narkotyki lub leki i środki psychotropowe
- przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności :materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne
- broń i amunicję
- substancję żrące i cuchnące
- dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie
- przedmiotów jeżeli są w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki .Wyrobów własnych tzw. słoików, przetworów,  produktów które mogą łatwo ulec uszkodzeniu w transporcie ponieważ istnieje prawdopodobieństwo zabrudzenia i uszkodzenia sąsiednich przesyłek.

-przedmiotów których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa w danym kraju
- dokumenty płatnicze, papiery wartościowe w tym gotówkę oraz kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie
- przedmiotów które wymagaja specjalnych zabezpieczen oraz stałej specjalnej pozycji podczas przewozu
- zwłok oraz szczatków ludzkich oraz zwierzęcych
- żywych roślin które mogą ulec zniszczeniu podczas transportu
- zwierząt

W przypadku podejrzenia naruszenia przez Klienta powyższych postanowień istnieje możliwość nie przyjęcia paczki do przewozu.
W momencie stwierdzenia naruszenia zasad powyższego regulaminu lub prawa, na Nadawcę nałożona jest kara finansowa, wynosząca pięciokrotność kwoty należnej z tytułu dokonywanej usługi.

8. Przedmioty i rzeczy które nie podlegają ubezpieczeniu

Firma Zielona Paczka zapewnia ubezpieczenie każdej przesyłki która zostanie przyjęta do przewozu na kwotę do 250 euro przy czym klient sam określa podczas składania zamówienia kwotę przesyłki na wartość której zostanie ona ubezpieczona,jednak nie wyższej niż 250 euro. Składając zamówienie klient zgadza się na warunki ubezpieczenia i zaświadcza że nie będzie sobie rościł praw do wyższego ubezpieczenia niż wyżej wymienione za wynikłe szkody.
Z ubezpieczenia wyłączone są przesyłki
- sprzęt rtv, agd , oraz elektronika nie zapakowana w oryginalne opakowania producenta i nie wypełnione wewnątrz materialami izolującymi od uszkodzeń
- zapakowane w nieodpowiedni sposób (torby, worki, walizki) lub połączone ze sobą i zapakowane zbiorowo przesyłki
- wszelkie przesłlki których sposoby pakowania oraz zabezpieczenia odbiegają od warunków przedstawionych w regulaminie i rażąco narażaja przedmioty własne oraz sąsiednie na uszkodzenia
- przesyłki zawierające rzeczy kruche i delikatne jak szkło, porcelit, porcelana, zlewy wykonane z materiałów kompozytowych, lampy z wyłaczeniem przedmiotów które są zapakowane w oryginalne opakowania które umożliwiają ich transport i zabezpieczają je przed uszkodzeniem podczas transportu.

9. Obowiązki i odpowiedzialność firmy świadczącej usługi przewozowe

Obowiazkiem firmy Zielona Paczka świadczącej usługi przewozowe jest wykonanie zlecenia przewozu przesyłki czyli odbioru od nadawcy, którego adres i numer telefonu znajduje sie w złożonym zamówieniu i dostarczenia do odbiorcy pod adres wskazany w zamówieniu ( adresy i kontakty telefoniczne z zamówienia muszą zgadzać sie z rzeczywistymi adresami i numerami telefonu Nadawcy i Odbiorcy) zachowując zasade "od drzwi do drzwi"
- przypadku paczek standardowych do 30kg paczki są doręczane zawsze od drzwi do drzwi wskazanego przez Klienta adresu
- w przypadku bloku czy apartamentu obowiązuje zasada dostawy do pierwszych drzwi czyli drzwi klatki schodowej wskazanego przez Klienta adresu
Zielona Paczka od chwili przyjęcia przesyłki do transportu odpowiada za jej ewentualną utratę lub uszkodzenie , które może sie zdażyc w czasie świadczenia usługi, czyli od momentu przejęcia przez kuriera do chwili doręczenia paczki do Odbiorcy. Jeżeli natomiast szkoda podczas przewozu przesyłki zostanie wyrządzona przez uhybienia podwykonawcy firma Zielona Paczka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie z winy podwykonawcy jednocześnie zobowiązuje sie do podjęcia wszelkich możliwych czynności mających na celu umożliwienie dochodzenia i uzyskania roszczeń przez zleceniodawce od firmy zewnętrznej oraz osób trzecich.
Zielona Paczka zobowiązuje się doręczyć paczkę nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od chwili odebrania paczki przez Kuriera, przy czym dzień odebrania paczki jest liczony jako dzień zerowy. Termin 7 dni roboczych jest wylączony i może się wydłużyc w przypadku:
- powstaną przyczyny losowe niezależne od przewoznika ( warunki atmosferyczne,pogodowe, strajki firm, zamieszki, dzialania siły wyższej)
- gdy wystapią rażące zaniedbania ze strony nadawcy lub odbiorcy
- niezgodnego z regulaminem i nieprawidlowego zapakowania przesyłki
- właściwości towaru lub jego wad
- czynności celno prawnych powstałych z winy nadawcy przesyłki (wysylka towarów objetych zakazem w danym kraju)
- razacych uhybien podwykonawcy firmy Zielona Paczka

10. Reklamacje

- W przypadku nie wykonania lub zaniedbania usługi przez firme Zielona Paczka każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację ma prawo złożyc wyłącznie Klient, który zlecił wykonanie usługi. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Usługi wygasają wskutek przyjęcia bez zastrzeżeń i bez sporządzenia protokołu szkody Przesyłki noszącej znamiona uszkodzonej w momencie Odbioru przez odbiorce lub osobe do tego wskazana przez nadawce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uchybienia zostaną ujawnione w chwili otwarcia przesyłki i sprawdzenia jej zawartości.
- Odpowiedzialność przewoznika w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy klient ktory zlozyl zamowienie udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki przez kuriera, aż do chwili jej dostarczenia do odbiorcy lub osoby wskazanej przez nadawce .
- Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektroniczej ktorej adres jest dostepny na stronie zielonapaczka.pl w terminie 2 dni licząc od doręczenia przesylki.
- Reklamacje dotyczące utraty przesyłki należy zgłaszać w terminie do 14 dni, licząc od chwili odebrania przesyłki od Nadawcy. Niedotrzymanie podanego terminu skutkuję utratą prawa do ewentualnych roszczeń, ponadto przesyłkę uznaje się za zaginioną po upływie 30 dni od jej nadania.
- Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż klient który zlecił Usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw i pełnomocnictwo.
Ubezpieczeniu reklamacyjnemu podlegają wyłącznie te przedmioty, które wchodziły w skład zawartości paczki w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej. -Przedmioty ktore zostaly wysłane poza oficjalnym spisem dokonywanym w formularzu są wyjęte spod procedury reklamacyjnej i nie są uwzgledniane przy wypłacie odszkodowania.
- Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za świadczoną usługę przez firmę zielonaPaczka. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec firmy Zielona Paczka
- Klient ma 14 (czternaście) dni na dostarczenie firmie zielona paczka wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu reklamacji.
- Reklamacja bedzie rozpatrzona w ciagu 60 dni od chwili dostarczenia przez zleceniodawce pelnej dokumentacji niezbednej do rozpatrzenia reklamacji.
- Dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia reklamacji musi zawierać:

a) pelne dane klienta - imie ,nazwisko lub nazwe firmy, adres
b) oryginał dowodu nadania przesyłki (numer przesylki)
c) uzasadniona podstawe do reklamacji wedlug regulaminu
d) adres oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostac wypłacone ewentualne odszkodowanie
e) odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia)
f) kopię protokołu szkody
g) pełna dokumentacje fotograficzną opakowania i zawartości Przesyłki jeśli reklamacja dotyczy uszkodzeń lub ubytków.
h) Firma Zielona Paczka ma prawo zażądać innych, niewymienionych wyżej dokumentów gdy zajdzie uzasadniona potrzeba.

O decyzji podjecia reklamacji oraz jej biezacych etapach bedziemy powiadamiac klienta droga elektroniczna poprzez email lub pisemnie. o sposobie finalizacji reklamacji oraz informację o odszkodowaniu wraz z terminem i sposobem przekazania należności klient otrzyma rowniez poprzez email lub pisemnie.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych
Właściciel w pełni funkcje administratora danych jak i administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zobowiązuje się on do bezpiecznego przechowywania danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.